Regulaminy

Dostępne regulaminy:

Regulamin sklepu

I. DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://ohayo.pl prowadzony przez Sprzedawcę,
 2. Sprzedawca – HIMIKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 61-611 Poznań, ul. Łopawska 15, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 7792522337, który, prowadząc działalność gospodarczą, dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów lub świadczenia usług. Sprzedawca jest zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000877942, kapitał zakładowy 5.000,00 zł, REGON: 387920479.
 3. Klient – podmiot, który zawarł lub ma zamiar zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.
 4. Zamówienie – złożona przez Klienta za pośrednictwem Sklepu oferta zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą.
 5. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu.
 6. Towar – rzeczy oferowane do sprzedaży przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.
 7. Konsument – osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, będąca jednocześnie Klientem.
 8. Regulamin– niniejszy Regulamin Sklepu.
 9. Materiały– informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów.
 10. Użytkownik– użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.
 11. Paynow – Integrator Płatności dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-850 Warszawa, ul. Prosta 18, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000025237, NIP: 526-021-50-88, REGON: 001254524 oraz kapitał zakładowy na dzień 01.01.2020 w wysokości 169.401.468 złotych (w całości opłacony).
 12. Newsletter– usługa świadczona przez Sprzedawcę, polegająca na przesyłaniu drogą elektroniczną informacji, w tym informacji handlowych, a dotyczących w szczególności Sprzedawcy i jego produktów, branży sprzedaży elektronicznej, nowości, promocji i ofert handlowych,
 13. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827), zwana też dalej Ustawą.
 14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 44, poz. 1204 ze zm.).

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem sklepu ohayo.pl jest firma HIMIKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 61-311 Poznań, ul. Łopawska 15, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 7792522337, zwana dalej Sprzedawcą. Sprzedawca jest zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000877942, kapitał zakładowy 5.000,00 zł, REGON: 387920479.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, pod adresem internetowym https://ohayo.pl/, na podstawie niniejszego Regulaminu.
 3. Niniejszy regulamin jest integralną częścią Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 4. Warunkiem zawarcia Umowy sprzedaży jest zapoznanie się i akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 6. Sprzedawca zapewnia, że Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych, chyba że jest to wyraźnie określone w opisie i/lub tytule karty Towaru.
 7. Sprzedawca zastrzega, że finalny produkt może się nieznacznie różnić od przedstawionego na stronie. W związku z różnymi ustawieniami monitorów i wszelkich urządzeń mobilnych, barwy na wydruku mogą nieznacznie odbiegać od prezentowanych na stronie produktu.
 8. Użytkownik może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.
 9. Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.
 10. Użytkownik niebędący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu, z uwzględnieniem postanowień zawartych w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 2.
 11. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych, aktualnych i pełnych danych w formularzach, o których mowa w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 2 i 3, oraz postępować zgodnie z warunkami Regulaminu. Dane podawane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.
 12. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, Materiałów oraz innych niż Materiały składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione z wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich (w tym producentów lub dystrybutorów towarów lub usług).
 13. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu wykorzystywanego do logowania w Sklepie.

III. REJESTRACJA W SKLEPIE

 1. Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna i bezpłatna.
 2. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji w Sklepie, a także wszystkich innych czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu (w tym rejestracji) oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika (w tym Nabywcy).
 3. Sprzedawca może żądać uwiarygodnienia podanych przez Użytkownika danych, w tym w przypadku aktualizacji danych Użytkownika, poprzez przesłanie do Sprzedawcy wymaganych dokumentów.
 4. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika podanych podczas rejestracji Użytkownik powinien je zaktualizować przed zawarciem kolejnej Umowy, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie.
 5. Z chwilą rejestracji w Sklepie tworzone jest konto Użytkownika stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Użytkowniku oraz o jego działaniach w ramach Sklepu w związku z zawieranymi Umowami. W ramach swojego konta Użytkownik ma m. in. dostęp do historii swoich zamówień w Sklepie.
 6. Zawarcie Umowy na zakup danego towaru lub usługi bez uprzedniej rejestracji w Sklepie jest możliwe, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, po spełnieniu łącznie następujących warunków:

– prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu poprzez podanie wymaganych danych, – akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności.

IV. PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od wartości dodanej (VAT) w wysokości wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Koszty dostawy Towaru do Klienta podane są oddzielnie i określone są w cenniku dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Klient dokonuje zakupu Towaru według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia Zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Klienta.
 4. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie towar/usługę, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia dokonania zakupu.
 5. Płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcę towary lub zamówione usługi (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru/usługi do Użytkownika podane są odrębnie na stronie „Formy i koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy skutecznie złożonych zamówień.
 7. Termin płatności – w przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem lub płatności elektronicznych Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 8. Zamawiając dostawę do domu, mogą Państwo zapłacić za zamówiony towar poprzez następujące formy płatności: – przelew na konto Sprzedawcy: HIMIKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Łopawska 15, 61-311 Poznań, numer konta do wpłat: 18 1140 2004 0000 3502 8084 4379 – płatności elektroniczne, za pomocą systemu Paynow za pośrednictwem banku mBank S.A., – płatność za pomocą karty płatniczej, za pomocą systemu Paynow za pośrednictwem banku mBank S.A.,Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

9. Dostępne formy płatności:
Karty płatnicze:

 • Visa
 • Visa Electron
 • Mastercard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro

V. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE – ZAWARCIE UMOWY

 1. Użytkownik, przeglądając strony sklepu, w szczególności prezentujące towary, usługi i koszty wysyłki, ma możliwość zapoznania się z ich opisem, cechami, parametrami technicznymi, ceną oraz kosztem wysyłki i kosztami dodatkowymi. Sprzedawca zobowiązuje się do prezentowania na powyższych stronach jasnych i rzetelnych informacji umożliwiających Klientowi zapoznanie się z jego ofertą.
 2. Przed złożeniem zamówienia Użytkownik umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar lub usługę, które zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Użytkownikowi agregację wybranych towarów/usług przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów/usług zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów/usług Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów/usług lub usuwanie ich z koszyka.
 3. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Użytkownika. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Użytkownika.
 4. Po złożeniu prawidłowego zamówienia Sprzedawca przesyła niezwłocznie Użytkownikowi informację o przyjęciu zamówienia (przyjęcie oferty) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa na dany towar lub usługę zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.
 5. W przypadku Umowy o świadczenie usług Sprzedawca powiadomi Nabywcę przed złożeniem przez niego zamówienia o minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta Umowa, jeśli dotyczyć ona będzie świadczenia ciągłego lub okresowego.
 6. Po ostatecznym wyborze towarów/usług przeznaczonych do zakupu Użytkownik zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych służących do określenia:

– adresu dostawy,

– sposobu dostawy,

– sposobu dokonania płatności za towar/usługę.

 1. Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.
 2. Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa HIMIKO Sp. z o.o. do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
 3. Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.
 5. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważa się za prawidłowo doręczoną.
 6. Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia w drodze pisemnego oświadczenia woli na adres: HIMIKO sp. z o.o. ul. Łopawska 15, 61-311 Poznań lub elektronicznie na adres kontakt@ohayo.pl W przypadku cofnięcia akceptacji od dnia następującego po dniu doręczenia oświadczenia Klienta o wycofaniu akceptacji HIMIKO sp. z o.o. traci prawo do wystawiania i przesyłania Klientowi faktur w formie elektronicznej.

VI. WYSYŁKA I DOSTAWA TOWARU

 1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dostawa następuje na adres wskazany przez Nabywcę w terminie określonym w ofercie, z zastrzeżeniem produktów „na zamówienie”, których czas dostawy może być dłuższy, o czym klient jest informowany.
 3. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towarów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem towarów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Klienta punkt odbioru osobistego.
 4. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar lub usługa nie są dostępne, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Nabywcę i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.
 5. W wypadku gdy Sprzedawca nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedawcy.
 6. Realizacja zamówienia odbywa się w ciągu maksymalnie 48 godzin (z wykluczeniem weekendów, świąt i dni okazjonalnych, o których poinformujemy na stronie) od momentu jego złożenia przez Klienta oraz momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności., jednak Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zrealizować zamówienie jak najszybciej.
 7. Zaleca się, aby Klient dokonał sprawdzenia stanu Towaru w momencie dostarczenia go i odbioru, w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy).

VII. NEWSLETTER

 1. Do korzystania z Newslettera wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, standardowa przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.
 2. Newsletter jest bezpłatną usługą świadczoną przez Sklep dla Użytkowników niebędących Nabywcami oraz Użytkowników zarejestrowanych w Sklepie polegającą na informowaniu Użytkowników o promocjach, konkursach, wydarzeniach, nowościach poprzez okresowe wysyłanie treści drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail.
 3. Rezygnacja z otrzymywania informacji w ramach Newslettera jest możliwa poprzez wypełnienie formularza subskrypcji Newslettera na stronach internetowych Sklepu, jak również poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości przesłanej w ramach Newslettera.
 4. Użytkownik nie ponosi wobec Sprzedawcy opłat z tytułu korzystania z Newslettera. Użytkownik jest zobowiązany do ponoszenia kosztów transmisji danych poprzez sieć Internet związanych z korzystaniem z Newslettera.
 5. W celu skorzystania z Newslettera należy:
 1. wypełnić formularz subskrypcji Newslettera dostępny na stronach internetowych Sklepu i wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną
 2. wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych podczas rejestracji w Sklepie

IX. KARTA PODARUNKOWA

 1. Wystawcą kart podarunkowych w formie elektronicznej jest firma HIMIKO sp. z o.o., zarejestrowana pod adresem ul. Łopawska 15, 61-311 Poznań.
 2. Każda karta podarunkowa posiada: datę ważności, indywidualny kod alfanumeryczny oraz oznaczenie wartości. Wraz z kartą podarunkową, klient otrzymuje dokument potwierdzający jej wydanie, który zawiera identyczne oznaczenia.
 1. Środki znajdujące się na karcie podarunkowej można zrealizować w sklepie internetowym ohayo.pl
 2. Karta nie może zostać wymieniona na pieniądze ani nie może stanowić przedmiotu obrotu handlowego innego niż określony w niniejszym regulaminie.
 3. Karta podarunkowa jest ważna rok (365 dni) od daty jej wystawienia i może być wykorzystana tylko w okresie jej ważności.
 4. Kartę podarunkową można wykorzystać tylko raz. Po zrealizowaniu karty podarunkowej, traci ona swoją ważność.
 5. Po użyciu karty w sklepie internetowym obsługa sklepu nie wydaje reszty ani nie dokonuje zwrotu pieniędzy.
 6. Wystawienie karty podarunkowej nie jest świadczeniem usługi ani sprzedażą towaru. Tym samym od czynności tej konsumentowi nie przysługuje prawo rozwiązania umowy zawieranej na odległość, zdefiniowane w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).
 7. W wypadku skorzystania przez klienta z prawa do rozwiązania umowy zawieranej na odległość, wykorzystującej środki z karty podarunkowej, ww. środki zostaną zwrócone na kartę podarunkową.
 8. Kilka kart można wykorzystać przy realizacji jednego zamówienia. Można także łączyć zakup kartą podarunkową z zakupem przy użyciu innych środków płatniczych.
 9. Wykorzystanie karty nie neguje możliwości korzystania z promocji, rabatów i usług programu lojalnościowego.
 10. Sklep ohayo.pl uprawniony jest do odmówienia przyjęcia karty i jej realizacji, jeżeli karta budzi wątpliwości co do autentyczności i legalności pochodzenia.
 11. Sklep ohayo.pl ma obowiązek odmówić przyjęcia karty podarunkowej, jeśli minął okres jej ważności.
 12. Każda osoba korzystająca z karty podarunkowej oświadcza, że zapoznała się z powyższym regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.
 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

X. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

Program Lojalnościowy ohayo.pl jest systemem nagradzającym klientów sklepu ohayo.pl.

 1. Udział w Programie Lojalnościowym jest dobrowolny i polega na zbieraniu punktów przyznawanych za zakupy w sklepie ohayo.pl.
 2. Punkty można zdobyć poprzez:
  1. zakupy w sklepie internetowym ohayo.pl (punkty naliczane są automatycznie przy zamówieniach przedpłaconych);
  2. zakupy na stoisku konwentowym ohayo.pl (punkty aktywowane są przez klienta na podstawie paragonu wydanego podczas zakupów na konwencie).
 3. Punkty lojalnościowe są nierozerwalnie złączone z dokumentami fiskalnymi dla danego zakupu. W wypadku anulowania lub zmiany zamówienia, paragonu etc. punkty ulegają przepadkowi bądź zmianie.
 4. Uczestnicy Programu Lojalnościowego mogą wymieniać zebrane punkty na nagrody fizyczne z katalogu nagród oraz zniżki do zakupów. Nie ma możliwości wymiany nagród ani punktów na gotówkę.
 5. Punkty zachowują swoją ważność przez 12 miesięcy od chwili dokonania zakupu premiowanego punktami.
 6. Wydając punkty, system wykorzystuje je w kolejności od najstarszych do najnowszych. W wypadku gdy bilans punktowy stałby się ujemny (w wyniku anulowania bądź zmiany zamówienia), operacje związane z zamówieniem zostają wstrzymane do czasu uregulowania negatywnego bilansu punktowego.
 7. Ohayo.pl zachowuje możliwość blokowania naliczania punktów Programu Lojalnościowego do wybranych produktów oraz w trakcie trwania wybranych promocji.
 8. Ilość punktów do zdobycia za dane zamówienie jest wyświetlana w koszyku podczas składania zamówienia oraz na stronie produktu.
 9. Wszelkie operacje wykorzystujące punkty Programu Lojalnościowego mają charakter ostateczny – nie ma możliwości przywrócenia wydanych punktów.

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

Podane przez Użytkowników dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą na naszej stronie: https://ohayo.pl/polityka-prywatnosci/

XII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Odsyłany produkt nie może mieć śladów używania oraz powinien być oryginalnie zapakowany. Warunkiem odstąpienia od umowy jest doręczenie zwracanego towaru w stanie nienaruszonym do sprzedawcy. Nieodpowiednie zabezpieczenie przesyłki przed wysyłką skutkuję nie odebraniem przez sprzedawcę towaru zwracanego przez kupującego na koszt kupującego.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

– w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą): w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy;

– w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno: w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy;

– w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach: w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części;

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę (HIMIKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Łopawska 15, 61-311 Poznań, e-mail: kontakt@ohayo.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, które można pobrać w zakładce: Reklamacje i Zwroty.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. Skutki odstąpienia od umowy: W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczeni innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się On na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

7. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

8. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

9. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

10. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

11. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

12. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem.

13. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

BRAK MOŻLIWOŚCI ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

– umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

– umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

– umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

– umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

– umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

– umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

– umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

– umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

– umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

– umowy zawartej na aukcji publicznej”.

XIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. HIMIKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Łopawska 15, 61-311 Poznań jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres reklamacje@ohayo.pl. HIMIKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Łopawska 15, 61-311 Poznań zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 3. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

Przed złożeniem Reklamacji zachęcamy Klienta do kontaktu drogą elektroniczną lub telefoniczną ze Sprzedawcą i opisaniem wady towaru. Wówczas Sprzedawca uzna, czy konieczne jest nadesłanie towaru w celu Reklamacji, czy sprawa będzie rozpatrzona na odległość. Ponadto Klient może być poproszony o zrobienie zdjęcia produktu z pokazaniem reklamowanej wady. Celem tych działań jest skrócenie do minimum czasu rozpatrzenia reklamacji i zachowania najwyższej satysfakcji Klienta.

 1. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drogą telefoniczną, elektroniczną bądź za pomocą poczty tradycyjnej.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] Kodeksu Cywilnego.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Sklep ohayo.pl nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy Klient kupujący o tej niezgodności wiedział lub oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć, a sprzedawca poinformował o tym fakcie Klienta np. w opisie sprzedawanego Towaru.
 6. W celu ułatwienia realizacji reklamacji prosimy w miarę możliwości o dołączenie przez Klienta dowodu zakupu Towaru.
 7. W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Towaru do Sprzedawcy (za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera), Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o przesłanie Towaru na koszt Sprzedawcy na adres HIMIKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Łopawska 15, 61-311 Poznań. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie go przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient zostanie poproszony o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Sprzedawcy Towaru w miejscu, w którym Towar się znajduje. Sytuacja ta nie ma wpływu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta ani nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.

XIV. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

– Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214),

– Klient uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,

– Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl

XV. PRZERWY TECHNICZNE

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania przez Użytkowników ze Sklepu spowodowany siłą wyższą.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

XVI. ZWROT NALEŻNOŚCI

Dokonując zwrotu towaru z tytułu odstąpienia od umowy lub procedury reklamacyjnej zwracamy wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas).

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta przedsiębiorca ma obowiązek zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, co obejmuje również koszty dostarczenia rzeczy.

Art. 32. [Zwrot przedmiotu świadczenia oraz płatności]

 1. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 2. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 3. Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


Wyjątkiem od tej zasady są, według art. 33, dodatkowe koszty poniesione przez konsumenta w związku ze skorzystaniem przez niego z innego sposobu dostarczenia rzeczy niż najtańszy zwykły sposób w rozumieniu powyższego przepisu.

Art. 33. [Płatności zwracane w przypadku wyboru przez konsumenta innego niż najtańszy sposób dostawy]

Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Wyjątek z art. 33 dotyczy sytuacji, w której:

 • przedsiębiorca zaoferował konsumentowi – do wyboru – kilka sposobów (dwa lub więcej) dostarczenia rzeczy będącej przedmiotem umowy, podając ich koszty,
 • w ramach tych sposobów można wyróżnić sposób standardowy i najtańszy,
 • konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż sposób standardowy i najtańszy,
 • strony zawarły umowę (na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa) i konsument poniósł m.in. koszty dostarczenia rzeczy, a następnie
 • konsument odstąpił od umowy zgodnie z art. 27.

XVII. NIP na paragonie od 1 września 2019 r.

Sprzedawca będzie mógł wystawić fakturę do paragonu fiskalnego tylko w przypadku gdy na paragonie znajduje się NIP nabywcy. Nabywca towaru w sklepie www.ohayo.pl jest zobowiązany zadeklarować w momencie dokonywania zakupu, że nabywa towar jako podatnik. W sytuacji, gdy kupujący podczas składania zamówienia w sklepie www.ohayo.pl nie poda numeru NIP, sprzedawca ma prawo odmówić nabywcy wystawienia faktury zgodnie z ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw do art. 106b ustawy o VAT dodany zostanie ust. 5, w myśl, którego w przypadku sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej fakturę będzie się wystawiało na rzecz nabywcy towarów i usług będącego podatnikiem, wyłącznie jeżeli paragon dokumentujący tę sprzedaż zawiera numer, za którego pomocą nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku albo podatku od wartości dodanej (NIP).

Jak wyjaśnia ustawodawca, podatnik nie może dowolnie wybierać, czy dokonuje zakupu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, czy też występuje w charakterze konsumenta. To znaczy, jeżeli w momencie dokonywania zakupu dany podmiot występuje w charakterze konsumenta i nabywa określony towar, jako konsument, wówczas nie ma możliwości późniejszej zmiany tego charakteru zakupu. Towar nabyty w sklepie www.ohayo.pl na potrzeby osobiste lub prywatne nie może z czasem przekształcić się w zakup służący działalności gospodarczej z punktu widzenia VAT.

XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu Użytkownik ma możliwość rozwiązania Umowy o świadczenie usług o charakterze ciągłym lub okresowym.
 2. Jeżeli usługa o charakterze okresowym wygasa w trakcie okresu wypowiedzenia Umowy, Umowa ulega rozwiązaniu w tym momencie i nie ulega przedłużeniu na kolejny okres.
 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

Regulaminy konkursów